Јавна лицитација за давање у закуп пољопривредног земљишта

Председник општине Варварин Војкан Павић расписао је Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Варварин.

Како се наводи на општинском сајту, оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Варварин расписан је у катастарским општинама Бачина, Бошњане, Село Варварин, Горњи Катун, Карановац, Обреж, Орашје и Пајковац, укупне површине 95,6892 ха.

Лицитациони корак износи 1.000 динара, а увид у документацију у виду графичког прегледа катастарских парцела по катастарским општинама и списка парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Услужног центра Општине Варварин, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању, а обилазак пољопривредног земљишта може се извршити у КО Бачина дана 05.12.2016.год. од 10 часова, КО Бошњане дана 05.12.2016.год. од 15 часова, КО Село Варварин дана 05.12.2016.год. од 14 часова ,КО Г.Катун дана 05.12.2016.год. од 8 часова, КО Карановац дана 05.12.2016.год. од 13 часова, КО Обреж дана 05.12.2016.год. од 9 часова, КО Орашје дана 05.12.2016.год. од 11 часова, КО Пајковац дана 05.12.2016.год. од 12 часова.

У наставку текста можете прочитати цео текст Огласа за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Варварин:

I

– Предмет јавног надметања –

 1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Варварин у следећим катастарским општинама:
КО Број јавног надме-тања Површина (ха, ари, м2) Почетна цена Депозит Период закупа Степен заштите
( дин / ха) (дин) 20% (год)
Бачина 1 1,939 14.000 5,429 1
Бачина 2 1,5923 14.000 4,458 1
Бошњане 3 0,3659 14.000 1,025 1
Бошњане 4 0,3666 14.000 1,026 1
Варварин село 5 1,8505 14.000 5,181 1
Горњи Катун 6 0,8104 14.000 2,269 1
Карановац 7 5,4458 14.000 15,248 1
Обреж 8 14,386 14.000 40,281 1
Обреж 9 10 14.000 28,000 1
Обреж 10 0,6738 14.000 1,887 1
Обреж 11 5,3301 14.000 14,924 1
Обреж 12 43,0666 14.000 120,586 1
Обреж 13 2,008 14.000 5,622 1
Обреж 14 0,8356 14.000 2,340 1
Орашје 15 0,0889 14.000 249 1
Орашје 16 0,8847 14.000 2,477 1
Орашје 17 0,5659 14.000 1,585 1
Орашје 18 0,5319 14.000 1,489 1
Орашје 19 0,6376 14.000 1,785 1
Пајковац 20 1,9394 14.000 5,430 1
Пајковац 21 0,8854 14.000 2,479 1
Пајковац 22 1,2459 14.000 3,489 1
Пајковац 23 0,2389 14.000 669 1
УКУПНО: 95,6892

Лицитациони корак износи 1.000 динара.

 1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Услужног центра Општине Варварин, сваког радног дана од 7 до15 часова.

Контакт особа Зоран Бранковић, тел. 037 787-171.

 1. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
 1. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:
 1. КО Бачина дана 05.12.2016.год. од 10 часова
 2. КО Бошњане дана 05.12.2016.год. од 15 часова
 3. КО Варварин село дана 05.12.2016.год. од 14 часова
 4. КО Г.Катун дана 05.12.2016.год. од 8 часова
 5. КО Карановац дана 05.12.2016.год. од 13 часова
 6. КО Обреж дана 05.12.2016.год. од 9 часова
 7. КО Орашје дана 05.12.2016.год. од 11 часова
 8. КО Пајковац дана 05.12.2016.год. од 12 часова
 1. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 2. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
 3. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
 4.  Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
 5. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

– правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;
 • физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.
 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

– лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица,

– извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

– потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње три године;

 1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
 • фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.
 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

–      потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

–    за правна лица – извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне средине;

–    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

 1.  Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
 1. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
 1.  Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
 1. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Варварин број: 840-2060740-09.

 1. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
 2. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.
 3. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
 4. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита;
 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Варварин. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 • Адреса: Општина Варварин, улица и број: Трг Мирка Томића бр5., Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

 • име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

 – Рок за подношење пријаве –

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15 сати, дана 08.12. 2016.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине Варварин до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

V

– Јавно надметање –

Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у скупштинској сали Општине Варварин улица и број: Трг Мирка Томића бр5., и то:

 1. К.О. Обреж дана 09.12.2016. године са почетком у 10 часова
 2. К.О. Бачина дана 09.12.2016. године са почетком у 10 ³° часова
 3. К.О. Бошњане дана 09.12.2016. године са почетком у 11 часова
 4. К.О. Варварин село дана 09.12.2016. године са почетком у 11 ³° часова
 5. К.О. Горњи Катун дана 09.12.2016. године са почетком у 12 часова
 6. К.О. Карановац дана 09.12.2016. године са почетком у 12 ³° часова
 7. К.О. Орашје дана 09.12.2016. године са почетком у 13 часова
 8. К.О. Пајковац дана 09.12.2016. године са почетком у 13 ³° часова

VI

– Плаћање закупнине –

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине  преко Oпштинске управе општине Варварин.

Уколико је преиод закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити у службеном гласилу јединице локалне самоуправе,  на огласној табли Општинске  управе Варварин и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у службеном гласилу јединице локалне самоуправе « Службени лист ».

 

0 0 гласова
Article Rating
Претплати се
Обавести ме о
guest
0 Comments
Повратне информације
Прикажи све коментаре

1365

COVID-19 - ОПШТИНА ВАРВАРИН

0
Ваш коментар на ову вест?x
()
x